Αρχική Σελίδα

 

   
 
 

Αξίζει να δείτε

Το πρόγραμμα "Συνεργασία" αποτελεί τον κύριο πυρήνα της ευρωπαϊκής έρευνας, με προϋπολογισμό περίπου 32,41 δισ. ευρώ. Στόχος είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ βιομηχανικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, ώστε να αναδειχθεί η Ευρώπη σε πρωτοπόρο παράγοντα σε βασικούς τεχνολογικούς τομείς. Θα καλύψει, δε, τις διακρατικές ερευνητικές δράσεις, τις από κοινού τεχνολογικές πρωτοβουλίες, το συντονισμό των εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων και τη διεθνή συνεργασία.

 Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εννέα συγκεκριμένες θεματικές περιοχές:

Υγεία
Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής
Ενέργεια
Περιβάλλον (συμπεριλαμβάνεται η κλιματική μεταβολή)
Μεταφορές (συμπεριλαμβάνεται η αεροναυτική)
Κοινωνικές, οικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
Διάστημα
Ασφάλεια.

Η διαχείριση κάθε θεματικής περιοχής θα γίνεται με σχετική αυτονομία, διασφαλίζοντας ωστόσο συνοχή, συνέπεια και κοινές οριζόντιες δράσεις για ερευνητικά πεδία κοινού ενδιαφέροντος.

Το πρόγραμμα προβλέπει τρία μέσα υλοποίησης:

Συνεργατικά Έργα (Collaborative Projects), που θα καλύπτουν από μικρές  εστιασμένες ερευνητικές δράσεις μέχρι μεγάλα ολοκληρωμένα έργα
Δίκτυα Αριστείας (Networks of Excellence), που φέρνουν σε επαφή ερευνητικά ινστιτούτα σε ένα συγκεκριμένο τομέα
Δράσεις Υποστήριξης και Συντονισμού (Coordination and Support Actions), όπως δικτύωση, ανταλλαγές και πρόσβαση σε ερευνητικές υποδομές.

Όσον αφορά τις από κοινού τεχνολογικές πρωτοβουλίες (Joint Technology Initiatives), οι οποίες απορρέουν κυρίως από τις Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες, προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν τόσο από ιδιωτικές επενδύσεις, όσο και από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους (συμπεριλαμβάνονται το Πρόγραμμα Πλαίσιο και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων).
 

 

 


Ειδικό Πρόγραμμα "Συνεργασία" (CORDIS)
Πρόγραμμα "Υγεία"
Πρόγραμμα "Τρόφιμα, γεωργία και βιοτεχνολογία"
Πρόγραμμα "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών"
Πρόγραμμα "Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής"
Πρόγραμμα "Ενέργεια"
Πρόγραμμα "Περιβάλλον (συμπεριλαμβάνεται η κλιματική μεταβολή)"
Πρόγραμμα "Μεταφορές (συμπεριλαμβάνεται η Αεροναυτική)"
Πρόγραμμα "Κοινωνικές, οικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες"
Πρόγραμμα "Διάστημα"
Πρόγραμμα "Ασφάλεια"

Νέα
 
(800x600) - IE 4+ / Netscape 4+ Ενημέρωση:04/09/2008