Αρχική Σελίδα

 

   
 
 

Αξίζει να δείτε

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ) έχει εγκρίνει ένα ξεχωριστό Πρόγραμμα Πλαίσιο για την πυρηνική έρευνα και τις δραστηριότητες εκπαίδευσης. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2,7 δισ. ευρώ για πέντε χρόνια (2007-2011). Το Ευρατόμ αποτελείται από τα εξής προγράμματα:

Έρευνα για την ενέργεια σύντηξης: Στόχος είναι η ανάπτυξη τεχνολογίας που θα εγγυάται μια αειφόρο, περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά βιώσιμη πηγή ενέργειας. Ο προϋπολογισμός για τις συγκεκριμένες δράσεις ανέρχεται σε 1,947 εκατ. ευρώ.

Έρευνα για την προστασία πυρηνικής σχάσης και ακτινοβολίας: Στόχος είναι η αύξηση των επιδόσεων ασφάλειας και η βελτίωση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας για την πυρηνική σχάση και τις άλλες χρήσεις της ακτινοβολίας στη βιομηχανία και την ιατρική. Ο προϋπολογισμός για τις συγκεκριμένες δράσεις ανέρχεται σε 287 εκατ. ευρώ.

Δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας: Περιλαμβάνει δράσεις για την ανάπτυξη μιας συνολικής ευρωπαϊκής προσέγγισης για τη διαχείριση και διάθεση ραδιενεργών αποβλήτων, τη διατήρηση της ασφαλούς λειτουργίας των πυρηνικών εγκαταστάσεων και την υποστήριξη περαιτέρω έρευνας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Ο προϋπολογισμός για τις συγκεκριμένες δράσεις ανέρχεται σε 517 εκατ. ευρώ.

Εθνικοί Εκπρόσωποι για το πρόγραμμα Σύντηξης:
- Καθηγητής Κ. Χιτζανίδης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Εθνικοί Εκπρόσωποι για το πρόγραμμα Σχάσης:
-
Παπάζογλου Ιωάννης, Ερευνητής Α΄/ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Αν. Εθνικός Εκπρόσωπος: Χαρισόπουλος Σωτήριος, Ερευνητής Α’/ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Εθνικό Σημείο Επαφής:

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας
http://www.eeae.gr
Δρ Καμαρινόπουλος Λεωνίδας
Τηλ.: 210 6506803
Fax: 210 6506762
E
-mail: thzorbak@eeae.gr

 


Πρόγραμμα Ευρατόμ (CORDIS)
Νέα

Ανακοινώθηκε η νέα προκήρυξη του προγράμματος

(800x600) - IE 4+ / Netscape 4+ Ενημέρωση:10/07/2012