Αρχική Σελίδα

 

      Αξίζει να δείτε

Το Ειδικό Πρόγραμμα "Ικανότητες" έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό 40,97 εκατ. ευρώ. και περιλαμβάνει τα ακόλουθα προγράμματα:

 
 • Ερευνητικές υποδομές: στόχος είναι η βελτιστοποίηση της χρήσης και αναβάθμιση των σημαντικότερων υποδομών έρευνας στην Ευρώπη.
   
 •  Έρευνα για την υποστήριξη των ΜΜΕ: στόχος είναι η ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας των ευρωπαϊκών ΜΜΕ και της συμβολής τους στην ανάπτυξη προϊόντων και αγορών νέας τεχνολογίας.
   
 • Περιφέρειες της γνώσης: στόχος είναι η ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού των ευρωπαϊκών περιοχών, ΅έσω περιφερειακών συσπειρώσεων ΅ε γνώμονα να την έρευνα" με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και περιφερειακές αρχές.
   
 • Ερευνητικό δυναμικό: στόχος είναι η αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού της ΕΕ, μέσω της ενίσχυσής του σε περιφέρειες σύγκλισης και εξόχως απόκεντρες περιφέρειες.
   
 • Επιστήμη και κοινωνία: στόχος είναι η ενσωμάτωση επιστήμης, τεχνολογίας και σχετικών πολιτικών στον ευρωπαϊκό κοινωνικό ιστό.
   
 • Συνεκτική ανάπτυξη των πολιτικών έρευνας και καινοτομίας: στόχος είναι η αύξηση της συνοχής και της αποτελεσματικότητας πολιτικών εθνικής και κοινοτικής έρευνας, Βελτίωση του αντίκτυπου της δημόσιας έρευνας και των συνδέσεών της με τη βιομηχανία.
   
 • Διεθνής συνεργασία: στόχος είναι η υποστήριξη της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας ΅ε στρατηγικές εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες και ευκαιρίες εργασίας και συνεργασίας για ερευνητές από τρίτες χώρες στην ΕΕ. Επίλυση προβλημάτων τρίτων χωρών ή παγκόσμιων προβλημάτων, με βάση το αμοιβαίο συμφέρον και όφελος.

 


Ειδικό Πρόγραμμα "Ικανότητες" (CORDIS)
Ερευνητικές Υποδομές
Έρευνα για την υποστήριξη των ΜΜΕ
Περιφέρειες της Γνώσης
Ερευνητικό Δυναμικό
Επιστήμη και καινωνία
Συνεκτική ανάπτυξη των πολιτικών έρευνας και καινοτομίας
Διεθνής Συνεργασία
Νέα
 
(800x600) - IE 4+ / Netscape 4+ Ενημέρωση:05/09/2008