Δεκαπενθήμερο Newsletter για την
ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Τεύχος 8 
1-15 Νοεμβρίου 2002 
Το δεκαπενθήμερο ηλεκτρονικό newsletter "Έρευνα & Καινοτομία" είναι μια έκδοση του ΕΚΤ που ενημερώνει για τις εξελίξεις στο χώρο των προγραμμάτων Ε&ΤΑ (κοινοτικών και εθνικών) και της μεταφοράς τεχνολογίας/ενσωμάτωσης καινοτομίας. Απευθύνεται σε όλους τους φορείς/πρόσωπα από το χώρο των ερευνητικών ιδρυμάτων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη και αποστέλλεται δωρεάν.

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
Ενημερωθείτε για τις προκηρύξεις στα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα 

ΝΕΑ/ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
1. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ως Εθνικό Σημείο Επαφής στο 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη 
2. Από 25 Νοεμβρίου η υποβολή των αιτήσεων για τη δράση "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων" του Γ' ΚΠΣ
3. Το Πρόγραμμα Εργασίας του IST για τα έτη 2003-2004 
4. SMAU 2002:Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το πανευρωπαϊκό forum επιχειρηματικών συναντήσεων Match 2002 με συνδιοργανωτή το ΕΚΤ
5. Γ' ΚΠΣ-Ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Ύπαιθρο:Το Διαδίκτυο στην υπηρεσία των αγροτών 

Σας Ενδιαφέρουν!

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Το ΕΚΤ, Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας (HIRC)  σας ενημερώνει σχετικά με τις τεχνολογικές προσφορές/αναζητήσεις και τις αναζητήσεις συνεργασίας στο πλαίσιο των κοινοτικών προγραμμάτων Ε&ΤΑ που συγκεντρώνονται μέσω του δικτύου Innovation Relay Centres Network.
Τεχνολογικές Προσφορές/ Αναζητήσεις- Συνεργασίες Δεκαπενθημέρου

Για την καθημερινή σας ενημέρωση σχετικά με τις νέες καταχωρήσεις κατά θεματική κατηγορία, εγγραφείτε στο Automatic Matching Tool. Υπενθυμίζεται ότι ο πλήρης κατάλογος των τεχνολογικών προσφορών/αναζητήσεων υπάρχει στην ιστοσελίδα του HIRC. Για να προχωρήσετε κατευθείαν στο ανάλογο τμήμα της ιστοσελίδας, επιλέξτε τον αντίστοιχο τίτλο:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ 6ο ΠΠ 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την καταχώρηση των δικών σας τεχνολογικών προσφορών/αναζητήσεων και αναζητήσεων συνεργασιών, επικοινωνήστε με το ανθρώπινο δυναμικό του κέντρου στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΚΤ, Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας, Βασ. Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα, κα Δέσποινα Τριανταφυλλίδου τηλ.: 010 7273900, fax: 010 7246824, e-mail: hircpart@ekt.gr

 

1. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (2002-2006)

Από τις 17 Δεκεμβρίου 2002 ανακοινώνονται οι πρώτες προκηρύξεις του 6ου Προγράμματος Πλαισίου, βασικού μέσου χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής έρευνας για την περίοδο 2002-2006. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, λειτουργώντας ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, συνεχίζει και διευρύνει τις δραστηριότητες πληροφόρησης και υποστήριξης των ελληνικών φορέων (ερευνητικών κέντρων, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων) για τη συμμετοχή τους στα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. 

Το ΕΚΤ, αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία του σε θέματα επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφόρησης αλλά και τη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά δίκτυα για την έρευνα και την καινοτομία, υποστηρίζει ενεργά τους ελληνικούς φορείς στην προσπάθειά τους να συμμετέχουν με επιτυχία στα ερευνητικά έργα της ΕΕ. Δεδομένου μάλιστα ότι τα νέα μέσα υλοποίησης του 6ου ΠΠ (Ολοκληρωμένα Έργα και Δίκτυα Αριστείας) αφορούν έργα υψηλού προϋπολογισμού και μεγάλου αριθμού εταίρων, ο ρόλος του ΕΚΤ καθίσταται ακόμη πιο σημαντικός. Η παροχή άμεσης πληροφόρησης και συμβουλευτικών υπηρεσιών (για ανεύρεση εταίρων, διαδικαστικά θέματα, επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κ.λ.π.), αλλά και η συνεχής συνεργασία με τα Εθνικά Σημεία Επαφής άλλων χωρών, αποτελούν βασικές προτεραιότητες του ΕΚΤ για την ουσιαστική υποστήριξη των ελληνικών φορέων. 

Περισσότερα

Η σελίδα του 6ου ΠΠ στο δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

Περισσότερα


2. Από 25 Νοεμβρίου η υποβολή των αιτήσεων  για τη δράση "Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού" του Γ' ΚΠΣ

Από 5.000 έως 7.000 επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα αναμένεται ότι θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της δράσης για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο χώρο της μεταποίησης και του τουρισμού, της οποίας η προκήρυξη δημοσιεύεται στον τύπο μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιείται από 25 Νοεμβρίου 2002 έως 17 Ιανουαρίου 2003. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν, για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που λειτουργούν μια τριετία, με κύκλο εργασιών για την προηγουμένη τριετία από 73.367 ευρώ έως 7.000.000 ευρώ, ενώ για την υπόλοιπη Ελλάδα ακόμη και επιχειρήσεις που είναι υπό ίδρυση. Η δράση προβλέπει την επιχορήγηση των επιχειρηματικών σχεδίων των ΜΜΕ σε ποσοστό μέχρι και 40% του προτεινόμενου συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου, ο οποίος δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 58.697 ευρώ και να μην υπερβαίνει τα 440.205 ευρώ. Τα ποσά της ενίσχυσης, ανάλογα με την περιφέρεια και την κατηγορία, στην οποία εντάσσεται η αιτούσα επιχείρηση, κυμαίνονται από 30 μέχρι και 150 χιλιάδες ευρώ.

Περισσότερα


3. Το Πρόγραμμα Εργασίας του IST για το 2003-2004 

Το πρόγραμμα εργασίας καλύπτει τις δραστηριότητες της θεματικής προτεραιότητας IST στο Ειδικό Πρόγραμμα "Oλοκλήρωση και Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας" για τα έτη 2003 και 2004. Σε αυτό καθορίζονται οι προτεραιότητες για κάθε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο διάστημα της διετίας, το σχέδιο εφαρμογής και τα κριτήρια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο των συγκεκριμένων προσκλήσεων. 

Οι προτεραιότητες αντανακλούν τις εκθέσεις της Επιτροπής του Προγράμματος και της Συμβουλευτικής Ομάδας του IST (ISTAG), την ανταπόκριση στις Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος και τα συμπεράσματα των προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων το 2001 και το 2002. Συνεκτιμώντας τα παραπάνω, διαμορφώθηκε ένα πρόγραμμα εργασίας επικεντρωμένο σε περιορισμένο αριθμό στρατηγικών στόχων, που πρέπει να επιδιωχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Περισσότερα


4. Eλληνικές επιχειρήσεις πληροφορικής στη SMAU 2002: Mεγάλη επιτυχία σημείωσε το πανευρωπαϊκό Forum επιχειρηματικών συναντήσεων Match 2002, με συνδιοργανωτή το ΕΚΤ 

Με στόχο την προώθηση των τεχνολογιών τους και τη σύναψη επιχειρηματικών συνεργασιών, ελληνικές επιχειρήσεις πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών συμμετείχαν στο τριήμερο Forum "Μatch 2002", στις 26-28 Οκτωβρίου 2002 στο Μιλάνο της Ιταλίας. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως συντονιστής του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας, και αντίστοιχους οργανισμούς από το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Δανία, την Ιταλία και τη Φινλανδία. 

Το Forum επιχειρηματικών συναντήσεων "Match 2002" πραγματοποιήθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο, στο πλαίσιο της SMAU 2002, της δεύτερης μεγαλύτερης Διεθνούς Έκθεσης Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότερες από 60 επιχειρήσεις που είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, και για προηγμένες τεχνολογίες που έχουν αναπτύξει. 


Περισσότερα


5. Γ΄ΚΠΣ-Ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην ύπαιθρο: Tο Διαδίκτυο στην υπηρεσία των αγροτών

Πρόγραμμα με στόχο την ενίσχυση της πρόσβασης του αγροτικού κόσμου σε σύγχρονα συστήματα πληροφορικής και πληροφόρησης ανακοίνωσε το Υπουργείο Γεωργίας στις 30/10/2002. Τα προβλεπόμενα έργα εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" και ο προϋπολογισμός τους ανέρχεται στα 26,5 εκατομμύρια ευρώ. 

Δημιουργώντας βάσεις δεδομένων και δίκτυα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της υπαίθρου και προμηθεύοντας τους αγρότες με τον κατάλληλο εξοπλισμό, το Υπουργείο Γεωργίας στέλνει ένα μήνυμα για την ανάγκη εκσυγχρονισμού της γεωργίας και την Κοινωνία της Πληροφορίας, που διεισδύει ακόμη και στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας.

Περισσότερα

Σας ενδιαφέρουν


Κ
ύκλος Σεμιναρίων "ΤΕΧΝΟΣΚΟΠΙΟ 2003- Διαχείριση Τεχνολογίας και Τεχνολογική Στρατηγική στις Επιχειρήσεις"

 H "Διαχείριση Τεχνολογίας και Διαμόρφωση Τεχνολογικής Στρατηγικής σε Επιχειρήσεις" είναι το αντικείμενο του κύκλου εκπαίδευσης ΤΕΧΝΟΣΚΟΠΙΟΝ 2003, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιανουαρίου - 18 Απριλίου 2003, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου του ΕΜΠ. Το ΤΕΧΝΟΣΚΟΠΙΟΝ διοργανώνεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και άλλους φορείς. 

Οι εισηγητές του προγράμματος προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, όπως χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, videoconferencing, simulations, games, κ.λ.π.


Περισσότερα

BioVision: Επιστράτευση της Τέχνης για τη Βιοηθική

Έναν πρωτότυπο τρόπο προσέγγισης της "Βιοηθικής μέσα από την τέχνη" προτείνει το 2ο Φεστιβάλ Τέχνης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ΒioVision, που διοργανώνεται από την ανεξάρτητη μη-κυβερνητική οργάνωση Ανοιχτοί Ορίζοντες, σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Η εκδήλωση BioVision θα πραγματοποιηθεί στις 20-25 Νοεμβρίου 2002, υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, στο χώρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Περισσότερα

Εκδηλώσεις-Συνέδρια για Ε&ΤΑ σε Ελλάδα και Ευρώπη

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) για το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (2002-2006): 
α. Θεματικές Προτεραιότητες
- Βιολογικές Επιστήμες, Γονιδιωματική και Βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της Υγείας
- Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας
- Πολίτες και Διακυβέρνηση στην Κοινωνία της Γνώσης
β. Οριζόντια Προγράμματα
- Ερευνητικές Υποδομές
- Επιστήμη και Κοινωνία
- Έρευνα με αντικείμενο τη διερεύνηση νέων και καινοφανών επιστημονικών και   τεχνολογικών προβλημάτων και προοπτικών
- Έρευνα και Καινοτομία
- Ανθρώπινοι Πόροι και Κινητικότητα
Η σελίδα του 6ου ΠΠ στο δικτυακό τόπο του ΕΚΤ

και το πανευρωπαϊκό πρόγραμμα: 
- e-Content-Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Περιεχόμενο στα Παγκόσμια Δίκτυα

Για πληροφορίες σχετικά με το 5ο ΠΠ
5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο

Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας (HIRC) 
Συντονιστής: Εθνικό Kέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) 
Εταίροι: ΕΑΝΤ AE, ΕΒΕΤΑΜ AE, ΕΚΕΠΥ AE, EOMMEX AE, ETAKEI AE, ETAT AE, ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ
Συνεργάτες: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας

Για εγγραφή ή διαγραφή στο newsletter, στείλετε μήνυμα στη διεύθυνση enewsletter@ekt.gr με περιεχόμενο την ένδειξη: 
"subscribe newsletter" ή "unsubscribe newsletter" αντίστοιχα (χωρίς τα εισαγωγικά)
στο σώμα (body) του μηνύματος. 


================================