όλα τα τεύχη


Το σημείωμα της έκδοσης

Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών (Νοέμβριος 2005 - Ιούνιος 2006)

Ταξινόμηση, ταξιθέτηση και θεματική πρόσβαση

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας

Παπαχαραλάμπειος Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου

Σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΕΚΤ - ΑΒΕΚΤ

Εκδόσεις του ΕΚΤ για τις βιβλιοθήκες, στο Διαδίκτυο 


Τεύχος 5, Σεπτέμβριος 2007

 

"Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες...Κινούνται", τεύχος 5, Σεπτέμβριος 2007: Τετράμηνη έκδοση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου "Ολοκλήρωση των Έργων των Κινητών Βιβλιοθηκών"-Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ II ), Γ' ΚΠΣ, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο".

 

Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών (Νοέμβριος 2005 - Ιούνιος 2006)

 Ο εμπλουτισμός της βάσης «ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ» συνεχίστηκε με αμείωτο ρυθμό μέχρι και τον Ιούνιο του 2006, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ΕΠΕΑΕΚ 2005-2006: «Ολοκλήρωση του έργου των Κινητών Βιβλιοθηκών Δ.Κ.Β. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ» - MIS 102803.

Κατά το οκτάμηνο αυτό (11/2005-6/2006), παρά τη συνεχιζόμενη έλλειψη επαρκούς προσωπικού, έγιναν αξιόλογες εργασίες:

 • Ο κατάλογος περιέχει τμήμα εγγραφών 8 Δημοσίων Βιβλιοθηκών (Λιβαδειάς, Ιωαννίνων, Ναυπάκτου, Σερρών, Αταλάντης, Κέρκυρας, Ρόδου, Πύργου)

 • Η βάση αυξήθηκε και αριθμεί τις 28.634 βιβλιογραφικές εγγραφές και 72.846 εγγραφές καθιερωμένων τύπων

 • Εμπλουτίστηκαν οι μονογραφικές σειρές (2.958 βιβλιογραφικές εγγραφές), οι οποίες διατίθενται στο Διαδίκτυο σε μορφή ISO 2709 και .pdf

 • Ελέγχθηκαν εισαχθείσες διπλοεγγραφές

 • Προστέθηκαν εγγραφές αρχείων καθιερωμένων Γεωγραφικών όρων και Συλλογικών Οργάνων (όχι εκδοτών) από το CD "Αρχεία Καθιερωμένων Επικεφαλίδων" που εξέδωσε η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (έκδ. 2003) που δεν υπήρχαν ήδη στη βάση του Συλλογικού Καταλόγου, μετά από επιλογή και προσαρμογή τους στους κανόνες που έχουν υιοθετηθεί και ακολουθούνται με συνέπεια στο ΣΚΔΒ. Συνολικά προστέθηκαν άλλες 15.230 εγγραφές.

 • Διατέθηκαν στο Διαδίκτυο ενημερωμένα τα Αρχεία των Συλλογικών Οργάνων και των Γεωγραφικών όρων, τόσο σε μορφή τύπου GARE (.pdf), όσο και σε μορφή ISO 2709

 • Παράλληλα, συνέχισαν να διατίθενται, εμπλουτισμένα με τις τελευταίες ενημερώσεις, τα αρχεία Ονόματα Προσώπων, Οικογενειακά Ονόματα, Ομοιόμορφοι τίτλοι και Θέματα σε μορφή τύπου GARE (.pdf)

 • Συντάχθηκαν και δημοσιεύτηκαν στο Διαδίκτυο οι "Οδηγίες και Κανόνες καθιέρωσης των Authorities στο ΣΚΔΒ".

Στα προηγούμενα τεύχη του ενημερωτικού δελτίου του ΕΚΤ «Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες ...Κινούνται», είχαμε αναφερθεί στις πρώτες προσπάθειες και δυσκολίες, στους συμμετέχοντες φορείς, στους αρχικούς σκοπούς του έργου (τ.1), στον επαναπροσδιορισμό των αρχικών στόχων και στις βιβλιοθήκες των οποίων οι συλλογές έχουν ενταχθεί στη βάση του ΣΚΔΒ (τ.2), στη διαδικασία ταύτισης, επιλογής και εισαγωγής των βιβλιογραφικών εγγραφών (τ.3),  καθώς και  στη δημιουργία των μονογραφικών σειρών (τ.4).

Στο τελευταίο τεύχος (αρ.4) είχαμε, επίσης, υποσχεθεί τη δημοσίευση λεπτομερών αναφορών σε προβληματισμούς, πρακτικές, διαδικασίες και κανόνες που αντιμετωπίζονται και υλοποιούνται κατά τη διάρκεια δημιουργίας του ΣΚΔΒ.

Έτσι, λοιπόν, πιστεύουμε ότι η εμπειρία που αποκτήθηκε στη διαχείριση πολλών βάσεων δεδομένων  (από το 1999) καθιστά αναγκαία την επισήμανση για τις ελλείψεις και τα πλέον συνηθισμένα λάθη που παρουσιάζονται στις εγγραφές των Δημοσίων Βιβλιοθηκών.

Δε θα σταθούμε (τουλάχιστον αυτή τη φορά) στη διαφορετική προσέγγιση και επιλογή πολιτικής κάθε βιβλιοθήκης, την οποία μπορεί να τηρεί με συνέπεια. Θα αναφερθούμε, αντίθετα, στο συχνά επαναλαμβανόμενο τρόπο καταχώρισης στοιχείων των εγγραφών, στον οποίο δεν υιοθετείται μια σταθερή πρακτική ανά εγγραφή ή ο οποίος δε συμφωνεί με τους γραμματικούς κανόνες και την εφαρμογή τους στους Η/Υ, αλλά κυρίως με τους όρους, τους κανόνες και τους κωδικούς των ISBD, AACR2 και UNIMARC.

Πολλά απ’ αυτά που παραθέτουμε μπορεί να θεωρηθούν αυτονόητα, ωστόσο στην πράξη πολλές φορές δεν εφαρμόζονται. Βέβαια, όσα λάθη ή επισημάνσεις αναφέρονται παρακάτω δε σημαίνει απαραίτητα ότι αφορούν στο σύνολό τους τις βιβλιοθήκες. Εξάλλου, τα περισσότερα λάθη γίνονται μάλλον από κεκτημένη ταχύτητα παρά από άγνοια (από όλες τις Βιβλιοθήκες - άλλες λιγότερο, άλλες περισσότερο).

Επειδή η πλειοψηφία των δημοσίων βιβλιοθηκών χρησιμοποιεί το σύστημα ΑΒΕΚΤ 5.5 για την καταλογογράφηση του υλικού τους θα αναφερθούμε αρκετές φορές σε αυτό.

Θα ξεκινήσουμε, λοιπόν, με επισημάνσεις και προτάσεις που αφορούν

 • τις βιβλιογραφικές εγγραφές, τη γραμματική στίξη και την εφαρμογή της στους Η/Υ,

 • την Ετικέτα Εγγραφής,

 • τα πεδία Ταύτισης 0ΧΧ του UNIMARC, και

 • τα πεδία Κωδικοποιημένων Πληροφοριών 1ΧΧ του UNIMARC.

Βιβλιογραφικές Εγγραφές, Γραμματική Στίξη και Η/Υ & Γενικές Παρατηρήσεις

 • Η στίξη  των ISBD προβλέπεται από το ΑΒΕΚΤ 5.x και σύμφωνα με to UNIMARC καταχωρείται αυτόματα μόνο στα πεδία του τμήματος 2xx, και δε χρειάζεται να πληκτρολογείται από τον καταλογογράφο.

 • Σε κείμενα και δεδομένα για ηλεκτρονική επεξεργασία χρειάζεται αρκετή προσοχή, αφού όλοι οι χαρακτήρες, ακόμα και το κενό, έχουν την ίδια αξία και δυνατότητα επεξεργασίας. Γι' αυτό:

  • Δεν καταλογογραφούμε με κεφαλαία γράμματα, αλλά με πεζά. Διατηρούμε τα κεφαλαία όπου προβλέπεται από τους κανόνες (γραμματικούς και βιβλιοθηκονομικούς).

  • Προσέχουμε να μην είναι οι λέξεις κολλημένες μεταξύ τους. Π.χ.: Όσα παίρνειο άνεμος

  • Προσέχουμε να μη δημιουργούνται κενά διαστήματα περισσότερα του ενός μεταξύ των λέξεων. Π.χ.: Κώδικας   Da Vinci

  • Προσέχουμε στην έγκαιρη επιλογή του ορθού πληκτρολογίου (αγγλικό ή ελληνικό), για την αποφυγή μικτής, ουσιαστικά, γραφής της λέξης που οπτικά δείχνει ορθή π.χ. άλλο "Αlpha" (το αρχικό "Α" είναι ελληνικό), και άλλο "Alpha" (το αρχικό "Α" είναι λατινικό). Σ' αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει πρόβλημα στην αναζήτηση, την ταξιθέτηση και την ηλεκτρονική επεξεργασία.

  • Ποτέ δεν αφήνουμε κενό μετά το τέλος μιας λέξης και το σημείο στίξης που την συνοδεύει. Το κόμμα πρέπει να είναι "κολλημένο" με τη λέξη που προηγείται. Το κενό ακολουθεί.

Το ίδιο ισχύει και για τις τελείες, τις άνω-κάτω τελείες, τις παρενθέσεις, το θαυμαστικό, το ερωτηματικό και τα εισαγωγικά.

 • Ποτέ δεν αφήνουμε κενό μετά το άνοιγμα παρένθεσης, εισαγωγικών, αγκύλης ή άγκιστρου, αλλά και ποτέ δεν αφήνουμε κενό πριν το κλείσιμό τους. Το κείμενο που παραθέτουμε πρέπει να "ακουμπάει" και στις δύο πλευρές (άνοιγμα και κλείσιμο) του παρενθετικού σημείου στίξης.

 • Στη διαχωριστική παύλα πρέπει να υπάρχει κενό πριν και μετά.

 • Αποφεύγουμε να κόβουμε τις λέξεις στη μέση κατά την καταχώριση δεδομένων στα πεδία του UNIMARC (συλλαβισμός).

 • Τα «σωστά» (ελληνικά) εισαγωγικά μπαίνουν κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift και πατώντας το πλήκτρο που βρίσκεται αριστερά του Ent

Στο παράδειγμα "Ο άνθρωπος - κλειδί" τα εισαγωγικά είναι λάθος (αυτά τα εισαγωγικά μπαίνουν στα αγγλικά κείμενα). Η ορθή γραφή είναι «Ο άνθρωπος - κλειδί» (με πληκτρολόγιο ελληνικό).

 

(Η πληροφορία αυτή είναι μια γενική πληροφορία ηλεκτρονικής γραφής κειμένων, αφού ουσιαστικά δεν επηρεάζει την εισαγωγή δεδομένων στο ΑΒΕΚΤ 5.5, και τα εισαγωγικά καταχωρούνται με τη λατινική εκδοχή "", ανεξάρτητα από την επιλογή πληκτρολογίου).

 

 • Για να βάλουμε διαλυτικά (ϊ, ϋ) πατάμε ταυτόχρονα το πλήκτρο shift και το πλήκτρο που βάζει τον τόνο και μετά το φωνήεν στο οποίο θέλουμε να βάλουμε διαλυτικά (το πληκτρολόγιο πρέπει να είναι ελληνικό).

 • Για να βάλουμε τόνο με διαλυτικά στα γράμματα ιώτα και ύψιλον (ΐ, ΰ)  πατάμε  (Ctrl+Alt+τόνος) ή (Shift+W) και μετά το ιώτα ή το ύψιλον (το πληκτρολόγιο πρέπει να είναι ελληνικό).

 • Για να βάλουμε στο κείμενό μας άνω τελεία (·) πληκτρολογούμε Alt + 0183. Με πατημένο το αριστερό πλήκτρο Alt, πατάμε στα αριθμητικά πλήκτρα που βρίσκονται δεξιά τον αριθμό 0183 - δηλαδή στο Numeric Keypad (αφού έχει "πατηθεί" το NumLock), όχι στα αριθμητικά πλήκτρα που βρίσκονται πάνω από τα γράμματα (το πληκτρολόγιο πρέπει να είναι ελληνικό).

 • Για να κλείσουμε μια πρότασή μας σε "κεραίες" ([-] κεραία (δηλ. παύλα μεγαλύτερη από το ενωτικό [-]) ή για να δηλώσουμε αντιδιαστολή με κεραία, πληκτρολογούμε Alt + 0150 στο Numeric Keypad (το πληκτρολόγιο πρέπει να είναι αγγλικό και να έχει ενεργοποιηθεί το Numeric Keypad).

Ετικέτα Εγγραφής (http://www.ifla.org/VI/3/p1996-1/uni.htm)

Απ' όσο τουλάχιστον γνωρίζουμε έως τώρα, καμία δημόσια βιβλιοθήκη δεν κάνει συνδέσεις μεταξύ εγγραφών που σχετίζονται ιεραρχικά, οπότε

 • η Κατάσταση Εγγραφής δε μπορεί να είναι «o-εγγραφή για την οποία έχει δημιουργηθεί εγγραφή υψηλοτέρου επιπέδου», ενώ

 • το Ιεραρχικό Επίπεδο πρέπει να είναι «#-απροσδιόριστη ιεραρχική σχέση»

Η συνηθέστερη μορφή της Ετικέτας Εγγραφής των βιβλιογραφικών εγγραφών μονογραφιών των δημοσίων βιβλιοθηκών θα μπορούσε να είναι η κάτωθι:

όπου αλλάζει ουσιαστικά μόνο ο εκάστοτε τύπος της εγγραφής (6) π.χ. υλικό προβολής και μαγνητοσκοπήσεων, ηλεκτρονικοί πόροι κ.λπ.

Στο ΣΚΔΒ αλλάζει μόνο η Κατάσταση Εγγραφής: από «n-νέα εγγραφή» γίνεται «c-διορθωμένη εγγραφή».

 

Προσοχή στην έννοια "πολυμέσα": στη βιβλιοθηκονομική ορολογία είναι συνώνυμο του "σύνθετου", είναι δηλ. τεκμήρια που περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερες κατηγορίες υλικού, καμία από τις οποίες δεν ορίζεται ως κύριο συστατικό του τεκμηρίου.

 

0ΧΧ Τμήμα Ταύτισης (http://www.ifla.org/VI/3/p1996-1/uni0.htm)

 Στο τμήμα 0XX του UNIMARC οι πληροφορίες καταχωρούνται, σύμφωνα με τους ISBD, στη γλώσσα καταλογογράφησης, ενώ μπορούν να αντληθούν από οποιαδήποτε πηγή.

3.1 010 Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Βιβλίου (ISBN)

 

 • Το ISBN (των ελληνικών εκδόσεων, τουλάχιστον προς το παρόν) πρέπει να έχει παύλες

 • Προσοχή στο ψηφίο ελέγχου -X: πρέπει να είναι λατινικό κεφαλαίο

 • Στο πεδίο $b π.χ. $bΣετ 6 τόμων (για μεμονωμένους τόμους και set πολύτομων έργων) π.χ.

$bτ. 1
$bτ. 2/3
$bχαρτόδετο

 • Το υποπεδίο $d δε χρησιμοποιείται από καμία δημόσια βιβλιοθήκη (τουλάχιστον προς το παρόν)

 • $z: Λανθασμένο ISBN (άκυρο ISBN, ίδιο ISBN σε διαφορετικές εκδόσεις - ενημέρωση και 301, κακέκτυπο).

1ΧΧ Τμήμα Κωδικοποιημένων Πληροφοριών

(http://www.ifla.org/VI/3/p1996-1/uni1.htm)

 

 

100 Γενικά Δεδομένα Επεξεργασίας (http://www.ifla.org/VI/3/p1996-1/uni1.htm)

 

 

Σημεία 8-16: Τύπος της χρονολογίας δημοσίευσης - Χρονολογίες δημοσίευσης 1 & 2

 

Μονογραφίες

 

 • Η χρονολογία δημοσίευσης πρέπει να συνάδει με την πληροφορία του 210_$d

 • Αν είναι γνωστή (ή μπορεί να εκτιμηθεί) είτε μόνο η χρονολογία δημοσίευσης είτε μόνο το copyright, ο τύπος χρονολογίας δημοσίευσης στη θέση 8 είναι: «d-μονογραφία πλήρης όταν κυκλοφόρησε, ή η οποία κυκλοφόρησε μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος» (προσοχή: δεν πρέπει να υπάρχουν στοιχεία στη Χρονολογία Δημοσίευσης 2 – στην εισαγωγή της εγγραφής κατά την ανταλλαγή των δεδομένων δημιουργείται αρχείο λάθους log.txt – απαιτείται χειροκίνητη διόρθωση, δε διορθώνεται από το σύστημα) π.χ. d2000#### (Στο 210_$d μπορεί να είναι 2000, [2000] ή [2000?])

 • Όταν η έκδοση είναι ανατύπωση, αναπαραγωγή (reproduction-όχι νέα έκδοση) ο τύπος χρονολογίας δημοσίευσης στη θέση 8 είναι: «e-αναπαραγωγή ενός τεκμηρίου». Πρέπει να είναι συμπληρωμένες οι Χρονολογίες δημοσίευσης 1 & 2 (προσοχή: η παλαιότερη χρονολογία πρέπει να είναι στη Χρονολογία δημοσίευσης 2). Π.χ.:        

e19831977 (καταχωρείται στο 210_$d1983, αφού γνωρίζουμε ότι είναι π.χ. 2η ανατύπωση της αρχικής χωρίς όμως ουσιαστική διαφοροποίηση – σ’ αυτή την περίπτωση σύμφωνα με τους AACR2 στο πεδίο 205 δεν καταγράφεται αντίστοιχη πληροφορία π.χ. 205_$a2η ανατ.).

 

e1983198# (στο 210_$d1983 και στο 205_$a2η ανατ. -αν μπορούμε να γνωρίζουμε ότι η 1η έκδοση έγινε τη δεκαετία του 1980. Διαφορετικά χρησιμοποιούμε το χαρακτήρα «d-μονογραφία πλήρης όταν κυκλοφόρησε, ή η οποία κυκλοφόρησε μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος» με τη χρονολογία δημοσίευσης της αναπαραγωγής).

 

e198319## (στο 210_$d1983 και στο 205_$a2η ανατ. - είναι άγνωστη η ακριβής χρονολογία έναρξης της δημοσίευσης αλλά είναι γνωστό ότι η 1η έκδοση έγινε το συγκεκριμένο αιώνα).

 

 • Όταν υπάρχει διαφορετική χρονολογία δημοσίευσης και copyright, ο τύπος χρονολογίας δημοσίευσης στη θέση 8 είναι: «h-μονογραφία με πραγματική και με χρονολογία κοπυράϊτ/προνομίου» (προσοχή: η ημερομηνία copyright πρέπει να είναι στη 2η θέση χρονολογίας). Π.χ.:

h20031977 - στο 210_$d2003, c1977 (πρέπει να υπάρχουν και οι δύο πληροφορίες).

       

 • Όταν η χρονολογία δημοσίευσης είναι αβέβαιη, ο τύπος χρονολογίας δημοσίευσης στη θέση 8 είναι: «f-μονογραφία με αβέβαιη χρονολογία δημοσίευσης» με συμπληρωμένες τις Χρονολογίες δημοσίευσης 1 & 2. Π.χ.:      

f19801989 - στο 210_$d[198-?]

f####1820 - στο 210_$d[πριν το 1820]

f18871888 - στο 210_$d[1887 ή 1888]

f19962000 - στο 210_$d[μεταξύ 1996 και 2000]

 

 • Όταν η δημοσίευση συνεχίζεται για πάνω από ένα έτος, ο τύπος χρονολογίας δημοσίευσης στη θέση 8 είναι: «g-μονογραφία της οποίας η δημοσίευση συνεχίζεται για περισσότερα από ένα έτη». Η ίδια πληροφορία πρέπει να υπάρχει και στο 210_$d.  Π.χ.:          

g19831989 (στο 210_$d1983-1989

g19839999 (στο 210_$d1983-

g1983198# (στο 210_$d1983-1988 ή 1989

 

 • Στα "non book materials: Υλικό προβολής και μαγνητοσκόπησης" ο τύπος χρονολογίας δημοσίευσης στη θέση 8 είναι: «i-μονογραφία με χρονολογία κυκλοφορίας και χρονολογία παραγωγής» (προσοχή: η χρονολογία παραγωγής πρέπει να είναι στη Χρονολογία δημοσίευσης 2) π.χ.: i19501943

 • Στις ελληνικές εκδόσεις που δεν υπάρχει χρονολογία δημοσίευσης ή copyright αλλά υπάρχει ISBN, ο τύπος χρονολογίας δημοσίευσης στη θέση 8 είναι: «f-μονογραφία με αβέβαιη χρονολογία δημοσίευσης» π.χ.: f19882006 (όπου 1988 είναι η χρονολογία αρχής χρήσης ISBN στην Ελλάδα, ενώ π.χ. 2006 είναι η χρονολογία εισαγωγής της εγγραφής στο σύστημα - βλέπε στα σημεία 0-7 του ίδιου πεδίου 100). Στο 210_$d καταχωρείται αντίστοιχα: 210_$d[μεταξύ 1988 και 2006]

 • Στις ελληνικές εκδόσεις που υπάρχει χρονολογία δημοσίευσης ή copyright προγενέστερη του 1988 αλλά και ISBN, ο τύπος χρονολογίας δημοσίευσης στη θέση 8 είναι: «d-μονογραφία πλήρης όταν κυκλοφόρησε, ή η οποία κυκλοφόρησε μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος» με συμπλήρωση στη Χρονολογία δημοσίευσης 1 τη χρονολογία δημοσίευσης ή copyright  π.χ. d1977####.

Μονογραφικές σειρές:

 • Σε κάθε εγγραφή πρέπει να είναι συμπληρωμένο το έτος έκδοσης στο 210. Ακόμη και όταν είναι άγνωστη η χρονολογία πρέπει να δοθεί μία χρονολογία κατά προσέγγιση. Όμως στις μονογραφικές σειρές, όταν  δεν μπορεί να υπάρξει πληροφορία στο 210_d, κατ’ εξαίρεση στο ΣΚΔΒ υιοθετήθηκε ο τύπος χρονολογίας δημοσίευσης στη θέση 8 να είναι: «u-Χρονολογία(ες) δημοσίευσης άγνωστη(ες)» π.χ. u########

 • Όταν η πληροφορία στο 210_d είναι αβέβαιη, με γνωστή την αρχική μόνο  χρονολογία δημοσίευσης (σε αγκύλες [ ]), ο τύπος χρονολογίας δημοσίευσης στη θέση 8 στο 100 είναι: «c-Περιοδικό δημοσίευμα άγνωστης κατάστασης» με συμπλήρωση στη Χρονολογία δημοσίευσης 1 και κενά στη Χρονολογία δημοσίευσης 2 π.χ. c1973####.

Παρατηρήσεις:

 

 • Οι Χρονολογίες δημοσίευσης 1 & 2  είναι κενές (#### ####) όταν ο χαρακτήρας χρονολογίας δημοσίευσης στη θέση 8 είναι  u

 • H Χρονολογία δημοσίευσης 1 μπορεί να είναι κενή (####), όταν ο χαρακτήρας χρονολογίας δημοσίευσης στη θέση 8 είναι  f ή u 

 • H Χρονολογία δημοσίευσης 2 είναι κενή (####), όταν ο χαρακτήρας χρονολογίας δημοσίευσης στη θέση 8 είναι  c, d  ή u

 • Η Χρονολογία δημοσίευσης 2 μπορεί να περιέχει 9999, όταν ο χαρακτήρας χρονολογίας δημοσίευσης στη θέση 8 είναι  το a ή g  (ποτέ  9999 στη Χρονολογία δημοσίευσης 1)

 • Στη Χρονολογία δημοσίευσης 2 υπάρχει η παλαιότερη χρονολογία όταν ο χαρακτήρας χρονολογίας δημοσίευσης στη θέση 8 είναι  e, h ή i.

101 Γλώσσα της Βιβλιογραφικής Μονάδας

(http://www.ifla.org/VI/3/p1996-1/uni1.htm#101)

 

 

 • Ακολουθήστε τους κωδικούς γλωσσών που υποδεικνύει το UNIMARC:

 • Appendix A: Language Codes (http://www.ifla.org/VI/3/p1996-1/appx_a.htm)

 • Η γραφή του κωδικού γλωσσών πρέπει να είναι τριψήφια πεζά λατινικά π.χ. $a gre

 • Προσοχή στο δείκτη: Αν ο δείκτης της γλώσσας είναι 0_ δεν είναι δυνατόν να έχει και υποπεδίο $c. Το πεδίο $c προϋποθέτει δείκτη 1_

 • Ο κωδικός γλώσσας του παράλληλου τίτλου καταχωρείται στο 200_$d, και όχι εδώ (βάσει βέβαια του Appendix A: Language Codes)

 • Όταν εφαρμόζεται μεγάλος αριθμός γλωσσών χρησιμοποιείται ο κωδικός "mul" (=πολύγλωσσο)

 • Στις εγγραφές υλικού προβολής και μαγνητοσκοπήσεων πρέπει να ενημερώνεται και το υποπεδίο «j-Γλώσσα υποτίτλων» στις κινηματογραφικές ταινίες, όταν αυτή είναι διαφορετική από τη γλώσσα της ηχητικής ζώνης της ταινίας, ενώ η τιμή του δείκτη πρέπει να είναι «2-Η βιβλιογραφική μονάδα περιέχει μεταφράσεις κάθε είδους, εκτός από μεταφρασμένες περιλήψεις».

 102 Χώρα Δημοσίευσης ή Παραγωγής

(http://www.ifla.org/VI/3/p1996-1/uni1.htm#102)

 

 

 • Ακολουθήστε τους κωδικούς χωρών που υποδεικνύει το UNIMARC ISO 3166/MA: http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/list-en1.html

 • Η γραφή του κωδικού γλωσσών πρέπει να είναι διψήφια κεφαλαία λατινικά  π.χ. $a GR

 • Η πληροφορία του πεδίου αυτού πρέπει να αντιστοιχεί σε εκείνη του πεδίου 210_$a.

 105 ΠΚΠ: Υλικό με Κείμενο  Μονογραφικό

(http://www.ifla.org/VI/3/p1996-1/uni1.htm#105)

 

 

 • Μπορεί να είναι προαιρετικό πεδίο, αλλά συνιστάται να ενημερώνεται πάντοτε σε εγγραφές για βιβλία.

 • Σχετίζεται με ενημέρωσή των σημείων 6 & 7 στην ετικέτα εγγραφής: «γλωσσικό υλικό, έντυπο» και «μονογραφία»

 • Να μην ενημερώνεται το πεδίο σε μη βιβλιακό υλικό (non text material) (βιντεοκασέτες, DVDs, CD-ROMs κλπ.).

106 ΠΚΠ: Υλικό με Κείμενο - Φυσικά Χαρακτηριστικά (http://www.ifla.org/VI/3/p1996-1/uni1.htm#106)

 

 • Μπορεί να είναι προαιρετικό πεδίο, αλλά συνιστάται να ενημερώνεται πάντοτε σε εγγραφές για βιβλία.

 • Σχετίζεται με

 • το σημείο 6 στην ετικέτα εγγραφής «γλωσσικό υλικό, έντυπο»  κ.λπ.

 • το 200_$b (Γενικός Προσδιορισμός Υλικού)

 • Να μην ενημερώνεται το πεδίο σε μη βιβλιακό υλικό (non text material)  (βιντεοκασέτες, DVDs, CD-ROMs κ.λπ.)

 • Το i-πολυμέσα επιλέγεται όταν η κύρια βιβλιογραφική μονάδα σε μορφή κανονικού εντύπου συνοδεύεται με άλλη μη έντυπη μορφή ως συμπλήρωμα (π.χ. ένα βιβλίο με συνοδευτικό cd-rom).

 

110 ΠΚΠ: Περιοδικά Δημοσιεύματα

(http://www.ifla.org/VI/3/p1996-1/uni1.htm#110)

 

 • Πρέπει να συμπληρώνεται οπωσδήποτε στις μονογραφικές σειρές.

 • Στο ΑΒΕΚΤ 5.5 χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν η εγγραφή της μονογραφικής σειράς γίνεται μέσα από το πεδίο 4ΧΧ της εγγραφής της βιβλιογραφικής μονάδας, γιατί δεν ενημερώνεται άλλο πεδίο της μονογραφικής σειράς εκτός από το 200, ενώ προεπιλεγμένη τιμή στο 110 ως Χαρακτηρισμός Τύπου Περιοδικού Δημοσιεύματος είναι το κενό συμπλήρωσης «δεν χρησιμοποιείται». Έτσι, είναι απαραίτητη η διόρθωση του 110 της εγγραφής της μονογραφικής σειράς.

122 Χρονική Περίοδος του Περιεχομένου της Βιβλιογραφικής Μονάδας (http://www.ifla.org/VI/3/p1996-1/uni1.htm#122)

 • Προς το παρόν τουλάχιστον, δε χρησιμοποιείται από καμία δημόσια βιβλιοθήκη.

 • Σχετικό πεδίο είναι το πεδίο 661, το οποίο, επίσης, δε χρησιμοποιείται ακόμη από καμία δημόσια βιβλιοθήκη.

135 Αρχεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

(http://www.ifla.org/VI/3/p1996-1/uni1.htm#135)

 

 • Συνιστάται να ενημερώνεται πάντα, όταν στην ετικέτα εγγραφής ο τύπος εγγραφής είναι «l-ηλεκτρονικοί πόροι».

Ελπίζουμε αυτές οι πρώτες παρατηρήσεις και επισημάνσεις που έχουν προκύψει μετά από την επεξεργασία χιλιάδων εγγραφών
8 δημοσίων βιβλιοθηκών, να αποτελέσουν το έναυσμα για περαιτέρω συνεργασία και διάλογο.

 

Αικατερίνη Κεράστα

Υπεύθυνη έργου ΣΚΔΒ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ

 

 
Copyright © ΕΚΤ (800x600)