όλα τα τεύχη


Αντί προλόγου

Το σημείωμα της έκδοσης

Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών

Πρότυπα και κανόνες στις ελληνικές βιβλιοθήκες

Ο ρόλος των Δημόσιων και Κινητών βιβλιοθηκών σήμερα όπως τον αντιλαμβάνεται ένας ευρύτερος οργανισμός υπηρεσιών πληροφόρησης

Οι κεντρικοί άξονες του έργου που υλοποιεί το ΕΚΤ για τις Δημόσιες & Κινητές Βιβλιοθήκες

ΑΒΕΚΤ Σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

Τεύχος 1, Ιούνιος 2004
(έγχρωμη έκδοση, 7,2MB)
(ασπρόμαυρη έκδοση, 3,1 ΜΒ)


 

"Οι Δημόσιες Βιβλιοθήκες...Κινούνται», τεύχος 1, Ιούνιος 2004: Έκδοση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη της εκπαιδευτικής πράξης από τις κινητές βιβλιοθήκες» - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ II ), Γ' ΚΠΣ, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο.»

 

ΑΒΕΚΤ: Σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΕΚΤ

Το σύστημα ΑΒΕΚΤ έχει αναπτυχθεί πλήρως από το ΕΚΤ και αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για την αυτοματοποίηση των λειτουργιών των σύγχρονων βιβλιοθηκών και των υπηρεσιών που παρέχουν. Με την υλοποίηση διεθνών προτύπων για την ανάπτυξή του, ενισχύει τη διαλειτουργικότητα και τη συνεργασία μεταξύ των βιβλιοθηκών σε περιεχόμενο και υπηρεσίες.

Για βιβλιοθήκες που υπάγονται σε ένα κοινό δίκτυο, με το σύστημα ΑΒΕΚΤ 5.5 υποστηρίζεται:

 • αφενός η ομοιόμορφη διαχείριση των κατανεμημένων καταλόγων ανά βιβλιοθήκη με τη χρήση κοινών προτύπων και κανόνων και, κατά συνέπεια, η διατήρηση της ανεξαρτησίας και των ιδιαιτεροτήτων κάθε βιβλιοθήκης, και
 • αφετέρου η πρόσβαση στους κατανεμημένους καταλόγους από ένα κοινό interface και η ανάπτυξη υπηρεσιών σε έναν ιδεατό συλλογικό κατάλογο.

Η τελευταία έκδοση ΑΒΕΚΤ 5.5 αναπτύχθηκε με αρχιτεκτονική Client/server, εξ ολοκλήρου σε περιβάλλον Windows 98 / NT / 2000 / XP / 2003. Η διεπαφή χρήσης (user interface) του ΑΒΕΚΤ διατίθεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος είναι:

 • η δυνατότητα διαχείρισης πολυγλωσσικής βάσης δεδομένων, με βάση το πρότυπο UNICODE

 • η δυνατότητα χρήσης δικτύου Windows

 • η διάθεση του καταλόγου στο Διαδίκτυο, με βάση το πρωτόκολλο Z39.50

 • η προσβασιμότητα του καταλόγου μέσω Διαδικτύου, καθώς επίσης και η δυνατότητα εφαρμογής ή ανάπτυξης διαδικασιών διαδανεισμού με τη χρήση web browser

 • ο σχεδιασμός της βάσης σε πρότυπα ISO 2709 UNIMARC και UNIMARC/Authorities

 • η δυνατότητα εισαγωγής βιβλιογραφικών εγγραφών από διάταξη δεδομένων σε ISO 2709 UNIMARC και MARC21 και εγγραφών καθιερωμένων τύπων από διάταξη σε UNIMARC/Authorities.

Η πλήρης έκδοση του συστήματος ΑΒΕΚΤ 5.5 αποτελείται από τα υποσυστήματα:

ΑΒΕΚΤ Z39.50 Server & Extended Services-Item

 • Order: Μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το Item Order, παρέχεται η δυνατότητα διάθεσης του καταλόγου μέσω Internet για αναζήτηση, ανάκτηση, πρόσβαση σε πλήρη κείμενα τεκμηρίων και ανάπτυξη διαδικασιών διαδανεισμού μεταξύ των βιβλιοθηκών.
   

 • Κατάλογος: Ανάπτυξη βιβλιογραφικής βάσης δεδομένων με καταχώρηση και ενημέρωση βιβλιογραφικών εγγραφών και εγγραφών καθιερωμένων τύπων βάσει των προτύπων ISO 2709 UNIMARC και UNIMARC/Authorities.
   

 • Ανταλλαγή Δεδομένων: Εισαγωγή δεδομένων βιβλιογραφικών εγγραφών από διάταξη ISO 2709 UNIMARC και MARC21 καθώς επίσης και εγγραφών καθιερωμένων τύπων από διάταξη UNIMARC/Authorities. Παράλληλα, το υποσύστημα έχει τη δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων βιβλιογραφικών εγγραφών και εγγραφών καθιερωμένων τύπων σε διάταξη ISO 2709 UNIMARC και UNIMARC/Authorities.
   

 • Αναζήτηση-Ανάκτηση: Αναζήτηση και ανάκτηση βιβλιογραφικών εγγραφών από τον κατάλογο της βιβλιοθήκης. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας και αποθήκευσης σύνθετων ερωτήσεων.
   

 • Εκτυπώσεις: Δημιουργία και εκτύπωση καταλόγων βιβλιογραφικών εγγραφών, εγγραφών καθιερωμένων τύπων, τευχών περιοδικών εκδόσεων. Δημιουργία και εκτύπωση ετικετών με γραμμοκώδικα μελών, γραμμοκώδικα αντιτύπων και με ταξιθετικά σύμβολα αντιτύπων.
   

 • Λειτουργίες Βιβλιοθήκης: Κυκλοφορία υλικού: Καταχώρηση και διαχείριση των μελών της βιβλιοθήκης και των πράξεων δανεισμού που πραγματοποιούνται. Παραγγελίες: Καταχώρηση και διαχείριση αρχείου προμηθευτών και αρχείου των παραγγελιών που πραγματοποιεί η βιβλιοθήκη.
   

 • Παρακολούθηση περιοδικών εκδόσεων: Αναλυτική παρακολούθηση των περιοδικών εκδόσεων και διαχείριση των συνδρομών της βιβλιοθήκης.
   

 • Στατιστικά: Διατήρηση στατιστικών στοιχείων για τις χρεώσεις που πραγματοποιούνται, ανά κατηγορίες μελών και τίτλων. Δημιουργία εκθέσεων για την κατανομή των μελών και των τίτλων ανά στατιστικές κατηγορίες. Δημιουργία εκθέσεων για την κατανομή των χρεώσεων ανά στατιστικές κατηγορίες μελών και τίτλων. Επιλεκτική Διάθεση Πληροφοριών - SDI: Ενημέρωση των μελών της βιβλιοθήκης αυτόματα μέσω e-mail για το νέο υλικό που αποκτά η βιβλιοθήκη και εμπίπτει στα ενδιαφέροντα κάθε μέλους.
   

 • Διαχείριση Κατάστασης Αντιτύπων: Παρέχεται ποσοτική πληροφόρηση για την κατάσταση των αντιτύπων της βιβλιοθήκης, δίνοντας στοιχεία, σχετικά με τη διαθεσιμότητα των αντιτύπων και με την πράξη δανεισμού στην οποία υπόκεινται. Συγχρόνως παρέχεται δυνατότητα αλλαγής της τρέχουσας κατάστασης των αντιτύπων αναφορικά με τη διαθεσιμότητά τους. Το υποσύστημα χρησιμοποιείται για να υποστηρίξει τόσο διαδικασίες απογραφής της συλλογής της βιβλιοθήκης όσο και για την καταγραφή της ροής και της διαθεσιμότητας του υλικού των συλλογών της βιβλιοθήκης.

Χρήστες Συστήματος ΑΒΕΚΤ

Χρήστες του συστήματος ΑΒΕΚΤ είναι οι ακόλουθες βιβλιοθήκες:

- Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας ΕΚΤ/ΕΙΕ: Αποτελεί εγκατάσταση εθνικής χρήσης και διαθέτει μια από τις μεγαλύτερες συλλογές περιοδικών στην Ελλάδα για θέματα επιστήμης και τεχνολογίας. (http://jasmin.ekt.gr/)

 - Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας
(http://www.nlg.gr/opac/zconnectell.html)

- Βιβλιοθήκες Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ινστιτούτων

 • Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογίου (http://www.library.teimes.gr/opac/ZconnectELL.html)
 • Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας (http://athena.teipat.gr/opac/Zconnectell.html)
 • Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καλαμάτας
 • Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (http://library-nt.cti.gr/)
 • Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων
 • Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
 • Ινστιτούτο Συνταγματικών Ερευνών
 • Ινστιτούτο Επικοινωνίας

- Βιβλιοθήκες Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών της Αθήνας (Βορείων Χωρών, Ιταλική, Ολλανδική κ.ά.)

- 26 Δημόσιες Κεντρικές Βιβλιοθήκες με τις κινητές μονάδες τους:

- Δημοτικές Βιβλιοθήκες

 • Δημοτικές Βιβλιοθήκες Αθήνας
 • Δημοτική Βιβλιοθήκη Κερατσινίου
 • Δημοτικές Βιβλιοθήκες Θεσσαλονίκης (Πολίχνης Συκεών, Νεάπολης, Ευόσμου, Ελευθερίου Κορδελιού, Τριανδρίας) (http://213.16.183.81)
 • Δημοτικές Βιβλιοθήκες Βόλου
  (http://212.205.99.124/opac/zconnectell.html)
 • Δημοτικές Βιβλιοθήκες Έβρου κ.ά.

- Ειδικές Βιβλιοθήκες

 • Κέντρο Βυζαντινών & Νεοελληνικών Ερευνών
 • Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού
 • Εθνικός Οργανισμός Φάρμακων
 • Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης
  (http://www.ekdd.gr/opac/zconnectell.html), κ.ά.

- 8. 500 Σχολικές Βιβλιοθήκες

- Κυπριακή Βιβλιοθήκη (η εθνική βιβλιοθήκη της Κύπρου), δημοτικές, σχολικές και άλλες βιβλιοθήκες της Κύπρου (http://194.42.4.240/opac/zConnectELL.html)

- Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες της Αλβανίας

- Βιβλιοθήκες ποικίλων οργανισμών όπως τραπεζών, ιδιωτικών σχολείων κ.ά.

 • EFG Eurobank Ergasias
 • Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
 • Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος
 • Εθνικό Θέατρο
 • Κρατική Σχολή Χορού
 • Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης
 • Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
 • ΟΤΕ
 • ΟΚΑΝΑ
 • Ίδρυμα Μπελλώνια
 • Ανωτάτη Σχολή Πόλεμου
 • Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Χίου
 • ΓΕΣ
 • ΣΕΘΑ
 • Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων κ.ά.

Υποστήριξη Χρηστών ΑΒΕΚΤ

Στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών του ΑΒΕΚΤ, για οποιοδήποτε θέμα προκύψει και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το ΑΒΕΚΤ, όπως:

 • τεχνικά θέματα,
 • ενημερώσεις του προγράμματος, που έχει εγκατασταθεί στις βιβλιοθήκες,
 • εφαρμογή και χρήση των προτύπων που υλοποιεί το σύστημα (ISBD, AACR, UNIMARC),
 • θέματα σχετικά με τη βελτιστοποίηση της χρήσης του συστήματος.

 

Copyright © ΕΚΤ (800x600)