Δεκαπενθήμερο Newsletter για την
ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Τεύχος 2 
15 - 30  Ιουνίου 2002 
Το δεκαπενθήμερο ηλεκτρονικό newsletter "Έρευνα & Καινοτομία" είναι μια έκδοση του ΕΚΤ που ενημερώνει για τις εξελίξεις στο χώρο των προγραμμάτων Ε&ΤΑ (κοινοτικών και εθνικών) και της μεταφοράς τεχνολογίας/ενσωμάτωσης καινοτομίας. Απευθύνεται σε όλους τους φορείς/πρόσωπα από το χώρο των ερευνητικών ιδρυμάτων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη και αποστέλλεται δωρεάν.

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
Ενημερωθείτε για τις προκηρύξεις στα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα 

ΝΕΑ/ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
1. Δώδεκα reports που αναλύουν τα καίρια σημεία των προτεινόμενων δράσεων του προγράμματος IST στο 6ο ΠΠ 
2. Aquapartners 2002: Eίκοσι ελληνικές συμμετοχές και φορείς από εννέα ευρωπαϊκές χώρες στην επιτυχημένη διημερίδα μεταφοράς τεχνολογίας του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας/ΕΚΤ
3. Περισσότερα κονδύλια και ευέλικτες διαδικασίες προτείνει η 13η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη ΕΥΡΗΚΑ 
4. Το νέο Πρόγραμμα Ημερίδων/Επιχειρηματικών Αποστολών του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας/ΕΚΤ για το επόμενο εξάμηνο
5. Χρήση των νέων τεχνολογιών επεξεργασίας της πληροφορίας στη Δημόσια Διοίκηση

Σας Ενδιαφέρουν!

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ/ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Το Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας, ΕΚΤ (HIRC)  σας ενημερώνει σχετικά με τις τεχνολογικές προσφορές - αναζητήσεις και τις αναζητήσεις συνεργασίας στο πλαίσιο των κοινοτικών προγραμμάτων Ε&ΤΑ που συγκεντρώνονται μέσω του δικτύου Innovation Relay Centres Network.
Τεχνολογικές Προσφορές/ Αναζητήσεις- Συνεργασίες Δεκαπενθημέρου

Για την καθημερινή σας ενημέρωση σχετικά με τις νέες καταχωρήσεις κατά θεματική κατηγορία, εγγραφείτε στο Automatic Matching Tool. Υπενθυμίζεται ότι ο πλήρης κατάλογος των τεχνολογικών προσφορών/αναζητήσεων υπάρχει στην ιστοσελίδα του HIRC. Για να προχωρήσετε κατευθείαν στο ανάλογο τμήμα της ιστοσελίδας, επιλέξτε τον αντίστοιχο τίτλο:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ 
ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ 6ο ΠΠ 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την καταχώρηση των δικών σας τεχνολογικών προσφορών-αναζητήσεων και αναζητήσεων συνεργασιών, επικοινωνήστε με το ανθρώπινο δυναμικό του κέντρου στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΚΤ/Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας Βασ. Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα, κα Δέσποινα Τριανταφυλλίδου τηλ.: 010 7273900, fax: 010 7246824, e-mail: hircpart@ekt.gr

 

1. Δώδεκα reports που αναλύουν τα καίρια σημεία των προτεινόμενων δράσεων του προγράμματος IST στο 6ο ΠΠ

Η Γενική Διεύθυνση "Κοινωνία της Πληροφορίας" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είναι υπεύθυνη για το Πρόγραμμα Information Society Technologies (IST), παρουσίασε μια σειρά εκθέσεων (reports) που αναφέρονται στις επιμέρους προτεινόμενες Δράσεις του IST στο υπό σχεδιασμό 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, έτσι όπως αυτές φαίνεται να διαμορφώνονται έως σήμερα.

Οι εκθέσεις (μία έκθεση ανά Δράση) είναι αποτέλεσμα των εργασιών των εσωτερικών ομάδων στοχασμού (internal reflection groups) του Προγράμματος IST. Σας προτείνουμε να διαβάσετε την αντίστοιχη έκθεση της Δράσης που σας ενδιαφέρει, με στόχο την άντληση ιδεών και την καλύτερη προετοιμασία των μελλοντικών προτάσεων σας στο πλαίσιο του IST.

Περισσότερα


2. Aquapartners 2002: Eίκοσι ελληνικές συμμετοχές και φορείς από εννέα ευρωπαϊκές χώρες στην επιτυχημένη διημερίδα μεταφοράς τεχνολογίας του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας/ΕΚΤ

Ιδιαίτερα επιτυχής υπήρξε η διοργάνωση των επιχειρηματικών συναντήσεων από τα μέλη του Δικτύου των Κέντρων Αναδιανομής Καινοτομίας κατά τη διημερίδα μεταφοράς τεχνολογίας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με την ευκαιρία της διεθνούς έκθεσης AquaPartners 2002, στις 8 και 9 Ιουνίου 2002. 

Συνολικά, συμμετείχαν περισσότεροι από 50 φορείς από 9 ευρωπαϊκά κράτη (Ελλάδα, Γαλλία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία, Κύπρος, Μάλτα, Νορβηγία, Ρουμανία), ενώ από ελληνικής πλευράς υπήρξαν 20 συμμετοχές. Ενδεικτικό της επιτυχίας της διοργάνωσης ήταν το γεγονός ότι προωθήθηκαν 80 αναζητήσεις συνεργασίας και έλαβαν χώρα 240 συναντήσεις, έναντι 150 προγραμματισμένων. Στο πλαίσιο της ίδιας εκδήλωσης, διοργανώθηκαν στις 5-6 Ιουνίου επισκέψεις σε ιχθυογεννητικό σταθμό, σε μονάδα εκπάχυνσης και σε μονάδα μεταποίησης δύο ελληνικών εταιρειών, προσφέροντας τη δυνατότητα στους εκπροσώπους κυρίως της Μάλτας και της Κύπρου για επιτόπου συναντήσεις με στελέχη των εταιρειών.

Περισσότερα


3. Περισσότερα κονδύλια και ευέλικτες διαδικασίες προτείνει η 13η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη ΕΥΡΗΚΑ 

Η ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του ΕΥΡΗΚΑ στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κινητοποίηση κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων ήταν οι βασικές διαπιστώσεις της 13ης Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης ΕΥΡΗΚΑ. Στη Διάσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (στη Βουλή των Ελλήνων) στις 23-24 Μαίου 2002, στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας ΕΥΡΗΚΑ, συμμετείχαν 140 εκπρόσωποι κρατών, από τους οποίους οι 89 ήταν εκπρόσωποι Κοινοβουλίων από κράτη-μέλη του ΕΥΡΗΚΑ. 

Το ΕΥΡΗΚΑ είναι μια πρωτοβουλία, που προωθεί την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, μέσω των τεχνολογιών και της καινοτομίας, στηρίζει τα ερευνητικά αποτελέσματα που στοχεύουν στις ανάγκες της αγοράς και ενθαρρύνει συνεργασίες βιομηχανικών και επιστημονικών φορέων με μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι δε ενεργό σε όλους τους τεχνολογικούς χώρους στους οποίους βασίζεται η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, όπως βιοτεχνολογία, τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, κατασκευές, ιατρική. Σημειώνεται ότι στο Δίκτυο ΕΥΡΗΚΑ συμμετέχουν 31 χώρες και η Ευρωπαϊκή Ενωση.

Περισσότερα


4. Το νέο Πρόγραμμα Ημερίδων/Επιχειρηματικών Αποστολών του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας/ΕΚΤ για το επόμενο εξάμηνο

Ημερίδες μεταφοράς μεταφοράς τεχνολογίας και επιχειρηματικές αποστολές με την ευκαιρία σημαντικών διοργανώσεων στο εξωτερικό περιλαμβάνει το πρόγραμμα που έχει καταρτίσει το Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας/ΕΚΤ για το επόμενο εξάμηνο (Σεπτέμβριος 2002-Μάρτιος 2003).
Τα θεματικά πεδία των εκδηλώσεων καλύπτουν το χώρο των περιβαλλοντικών τεχνολογιών, όπου οι συνεχείς μεταβολές της κοινοτικής νομοθεσίας επιβάλλουν τη συνεχή αναπροσαρμογή με τα νέα δεδομένα, και τις τεχνολογίες Πληροφορικής-Επικοινωνιών, τομέα στον οποίο επικεντρώνεται το αναπτυξιακό ενδιαφέρον στην Ελλάδα και διεθνώς. 

Περισσότερα


5. Χρήση των νέων τεχνολογιών επεξεργασίας της πληροφορίας στη Δημόσια Διοίκηση

Οι νέες τεχνολογίες επεξεργασίας της πληροφορίας στη Δημόσια Διοίκηση ήταν το θέμα της ημερίδας που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) στις 22 Μαϊου 2002 στην Αθήνα. Kατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν σε στελέχη της δημόσιας διοίκησης τεχνολογίες, όπως η μηχανική μετάφραση, οι μεταφραστικές μνήμες, η αναγνώριση φωνής, η παραγωγή συνθετικής ομιλίας, η επεξεργασία φυσικής γλώσσας, οι τεχνολογίες διαχείρισης περιεχομένου, η στενοτυπία, η δημιουργία θησαυρών, τα συστήματα διόρθωσης λαθών καθώς και τεχνολογίες καθολικής πρόσβασης.

Περισσότερα

Σας ενδιαφέρουν


Πρόσβαση στο Cambridge Scientific's Internet Database Service προσφέρει το ΕΚΤ 

Το ΕΚΤ εξασφάλισε πρόσφατα διαδικτυακή πρόσβαση σε 36 διεθνείς βάσεις δεδομένων Επιστήμης & Τεχνολογίας του Cambridge Scientific's Internet Database Service, από τον οργανισμό Cambridge Scientific Abstracts (CSA). Η συλλογή αυτή των βάσεων δεδομένων καλύπτει μεγάλο εύρος θεματικών αντικειμένων Ε&Τ και περιλαμβάνει περισσότερες από 19,5 εκ εγγραφές περισσοτέρων από 33.000 τίτλους Ε&Τ περιοδικών εκδόσεων. 

Στα θεματικά αντικείμενα που καλύπτονται, συμπεριλαμβάνονται: αεροδιαστημική, γεωργικές επιστήμες και επιστήμες υδάτινων πόρων, τέχνες, ανθρωπιστικές επιστήμες, πληροφορική, βιολογικές επιστήμες, επιστήμες υγείας, περιβάλλοντος, μηχανικού, υλικών καθώς και κοινωνικές επιστήμες.

Η συλλογή των βάσεων δεδομένων συμπληρώνεται με τις πληροφοριακές πηγές: 
-Web Resources Database για την ανεύρεση συνδέσμων (Links) που σχετίζονται με το προς αναζήτηση θέμα, και 
-Recent References για ανάκτηση πολύ πρόσφατων βιβλιογραφικών αναφορών, πριν ακόμα αυτές ενταχθούν στο περιεχόμενο κάποιας βάσης δεδομένων. 
Επιπλέον, παρέχονται οι δυνατότητες ανάκτησης του πλήρους κειμένου, άμεσα, όταν υπάρχουν δικαιώματα πρόσβασης στην ηλεκτρονική μορφή του περιοδικού, σύνδεσης με το Συλλογικό Κατάλογο Ε&Τ Περιοδικών και έλεγχος για τον εντοπισμό του περιοδικού στις ελληνικές βιβλιοθήκες παραγγελίας πλήρων κειμένων από την αντίστοιχη υπηρεσία του ΕΚΤ.

-Ενημερωθείτε για τη νέα υπηρεσία 

Σημειώνεται ότι οι Υπηρεσίες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Πληροφόρησης του ΕΚΤ περιλαμβάνουν επίσης τα εξής:
- Βιβλιοθήκη Επιστήμης & Τεχνολογίας ΕΚΤ/ΕΙΕ
- Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιστήμης & Τεχνολογίας
- Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο
- Υπηρεσία Ανάκτησης Πληροφοριών Ε&Τ
- Υπηρεσία Παραγγελίας Πλήρων Κειμένων

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 
Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) για τα προγράμματα του 5ου Προγράμματος Πλαισίου: 
- Quality of Life-Ποιότητα Ζωής και Διαχείριση των Έμβιων Πόρων 
- IST-Φιλική προς τον Χρήστη Κοινωνία των Πληροφοριών 
- EESD-Ενέργεια, Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη 
- Innovation/SMEs-Προώθηση της Καινοτομίας και Ενθάρρυνση της Συμμετοχής των ΜΜΕ

και το πανευρωπαϊκό πρόγραμμα: 
- e-Content-Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Περιεχόμενο στα Παγκόσμια Δίκτυα

Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας (HIRC) 
Συντονιστής: Εθνικό Kέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) 
Εταίροι: ΕΑΝΤ AE, ΕΒΕΤΑΜ AE, ΕΚΕΠΥ AE, EOMMEX AE, ETAKEI AE, ETAT AE, ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ, Συνεργάτες: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Για εγγραφή ή διαγραφή στο newsletter, στείλετε μήνυμα στη διεύθυνση enewsletter@ekt.gr με περιεχόμενο την ένδειξη: 
"subscribe newsletter" ή "unsubscribe newsletter" αντίστοιχα (χωρίς τα εισαγωγικά)
στο σώμα (body) του μηνύματος. 


================================