Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Νέα-Εκδηλώσεις   Νέα Έρευνας και Καινοτομίας  English version   
 
Διαβούλευση για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας

02/02/2012

Την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για τη διαμόρφωση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΠΕΚ) ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2012.

Όπως επισημαίνει η Υπουργός Παιδείας, Αννα Διαμαντοπούλου: "Το Υπουργείο λαμβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή και διεθνή πρακτική και αξιολογώντας διαχρονικά την ελληνική εμπειρία, προχωρεί στη διαμόρφωση μιας μακρόπνοης και συγχρόνως συνεκτικής εθνικής στρατηγικής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία. Στόχος μας είναι να διαμορφωθεί ένα Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία, με ορίζοντα το 2020, το οποίο θα καθορίζει και θα εξειδικεύει τους στόχους και τις προτεραιότητες της πολιτικής και θα περιγράφει τα μέσα (πόρους, μέτρα πολιτικής, προγράμματα) επίτευξης των στόχων αυτών."

Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, μέσω των Στρατηγικών Σχεδίων γίνεται κατ' αρχήν προσπάθεια να αποτυπωθεί και να αποτιμηθεί η υφιστάμενη κατάσταση στον χώρο της Έρευνας και Καινοτομίας και στη συνέχεια να επιλεγούν τομείς με ισχυρές προοπτικές εξέλιξης, που είναι συμβατοί με τις δυνατότητες και τους ευρύτερους εθνικούς αναπτυξιακούς και κοινωνικούς στόχους της κάθε χώρας.

Στόχος είναι να εντοπισθούν εθνικές προτεραιότητες για τη στρατηγική στο πεδίο της Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, με παράλληλη εκτίμηση των απαραίτητων πόρων που απαιτούνται για την υλοποίησή της.

Όπως επισημαίνει ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, Σ. Κριμιζής, "Κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του Στρατηγικού Πλαισίου έχουν τα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (ΤΕΣ) τα οποία με τη συνδρομή της ΓΓΕΤ, θα συγκεντρώσουν και στη συνέχεια θα επεξεργαστούν τις προτάσεις και ιδέες που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της ανοιχτής διαβούλευσης για το πεδίο της επιστημονικής τους εξειδίκευσης. Μετά από επιλογή των πλέον αξιόλογων και εμπεριστατωμένων προτάσεων, και λαμβάνοντας υπ' όψιν τις γενικές κατευθύνσεις του σχετικού προϋπολογισμού που θα δοθούν από το ΕΣΕΤ, κάθε ΤΕΣ θα διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη εισήγηση με προτάσεις για την εξειδίκευση των θεματικών περιοχών έρευνας στον τομέα του και για τους πλέον ενδεδειγμένους τύπους προγραμμάτων, τα οποία, κατά την κρίση του, θα πρέπει να ενταχθούν στο ΕΣΠΕΚ."

H διαδικασία της διαβούλευσης και τα επόμενα βήματα

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης καλούνται τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας και του παραγωγικού τομέα, να υποβάλλουν τις απόψεις τους σε μια μορφή κοινή για όλους, σύμφωνα με συγκεκριμένο πρότυπο που διατίθεται διαδικτυακά. Μπορούν να υποβληθούν συγκεκριμένες προτάσεις, με τη μορφή σύντομων εκθέσεων (white papers) για το επιστημονικό πεδίο εξειδίκευσής.

Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν είτε φυσικά πρόσωπα (ανεξάρτητοι ερευνητές, μέλη ΔΕΠ, επιστήμονες που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα κ.ά.), είτε εκπρόσωποι και όργανα διοίκησης φορέων και συλλογικών οργάνων του ερευνητικού, ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού χώρου (Διευθυντές Ερευνητικών Ινστιτούτων, Πρόεδροι Τμημάτων ΑΕΙ, Διευθυντές εργαστηρίων ΑΕΙ, κ.ά.). Σημειώνεται ότι θα αξιολογηθούν μόνο προτάσεις που χρησιμοποιούν το πρότυπο.

Για να διευκολυνθεί η διαδικασία της διαβούλευσης, έχει αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ ένα ολοκληρωμένο αρχείο με το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό, στο οποίο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στοιχεία για την τρέχουσα και την επιδιωκόμενη χρηματοδότηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων, στοιχεία για τις ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις, παλαιότερες μελέτες για τον εντοπισμό και την εξειδίκευση θεματικών προτεραιοτήτων των προηγούμενων προγραμμάτων Έρευνας και Τεχνολογίας (2007-2013), καθώς και στατιστικά στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ.

Επίσης στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης διατίθενται: χαιρετισμός της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ε εισαγωγική επιστολή του προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, καθηγητή Σ. Κριμιζή, πρότυπο για την υποβολή των προτάσεών, πίνακας περιεχομένων του πληροφοριακού υλικού σχετικού με τη διαβούλευση.

Το χρονοδιάγραμμα για τη διαμόρφωση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΠΕΚ) είναι το ακόλουθο:

  • 30 Ιανουαρίου 2012 - 29 Φεβρουαρίου 2012: διενέργεια ανοιχτής διαβούλευσης.
  • 1 - 30 Μαρτίου 2012: επεξεργασία των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης από τα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (ΤΕΣ) και διαμόρφωση εισηγήσεων προς το ΕΣΕΤ
  • 19-23 Απριλίου 2012: Πενθήμερη συνάντηση ΕΣΕΤ & ΤΕΣ στην Αθήνα. Διαμόρφωση ολοκληρωμένου κειμένου του ΕΣΠΕΚ με το πέρας της συνάντησης.
  • Παρουσίαση του ΕΣΠΕΚ στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στη Διυπουργική Επιτροπή Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΔΕΕΤΕΚ) στο Κοινοβούλιο και στην επιστημονική και επιχειρηματική κοινότητα.

Αναμένεται ότι η όλη διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί έως το καλοκαίρι του 2012. Εφόσον το Σχέδιο γίνει δεκτό από το Κοινοβούλιο, θα αποτελέσει εθνική πολιτική, με δέσμευση της Κυβέρνησης για την υλοποίησή του.

Για τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους: Βασίλη Γογγολίδη, Διεύθυνση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού (bgogol@gsrt.gr τηλ.: 210 7458072), Μαρία Χριστούλα, Διεύθυνση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού, Γραμματεία ΕΣΕΤ (m.christoula@gsrt.gr, τηλ.: 210 7458064 και 210 7485750).

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΓΓΕΤ

 
Διαβούλευση για το ΕΣΠΕΚ
ΓΓΕΤ
|More