Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Νέα-Εκδηλώσεις   Νέα Έρευνας και Καινοτομίας  English version   
 
Προκήρυξη 50 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση Συνεργατικών Σχηματισμών

09/02/2012

Προκήρυξη προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ για κοινοπραξίες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και Δικτύωσης (clusters) του νόμου 3908/2011 ανακοίνωσε πρόσφατα το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Οι κοινοπραξίες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 10 επιχειρήσεις, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο ελάχιστος αριθμός είναι 5. Μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν3908/11) και κάθε μεγέθους, από πολύ μικρές μέχρι και μεγάλες. Οι προτάσεις υποβάλλονται έως τις 30 Μαρτίου ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr), και έντυπα, μέσω των γραφείων εξυπηρέτησης επενδυτών του ΥΠΑΑΝ/ ΓΔΙΕ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Ως συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters) ορίζονται οι επιχειρήσεις που συναθροίζονται γεωγραφικά σε συγκεκριμένες, σχετιζόμενες και/ή συμπληρωματικές δραστηριότητες, οι οποίες μοιράζονται έναν κοινό στόχο-όραμα, παρουσιάζουν οριζόντιες, κάθετες και/ή διαγώνιες διασυνδέσεις, δραστηριοποιούνται σε ένα υποστηρικτικό θεσμικό/κοινωνικό περιβάλλον, και παράλληλα, συνεργάζονται και συναγωνίζονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητικών οργανισμών, συλλογικών φορέων, κ.λπ. με στόχο την ανάπτυξη δικτύων για καλύτερα και ανταγωνιστικότερα προϊόντα. Έμφαση δίνεται στη διατομεακή, διακλαδική και διαπεριφερειακή συνεργασία επιχειρήσεων και φορέων.

Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, τις ξενοδοχειακές μονάδες κάτω των 3 αστέρων, την εκπαίδευση κ.ά. (Παράρτημα Ι της Υπουργικής Απόφασης). Στις κοινοπραξίες μπορούν να συμμετέχουν, με ποσοστό έως 20%, ημεδαπά και αλλοδαπά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά ιδρύματα και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Με ποσοστό έως 10% συμμετέχουν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπως Επιμελήτρια, ο Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών, κ.λπ.

Ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 200 χιλ. έως 20 εκατ. ευρώ και η ιδία συμμετοχή της κοινοπραξίας (δυνατότητα χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου) μπορεί να καλύπτεται ακόμα και από ένα μέλος αυτής.

Το πρόγραμμα καλύπτει δαπάνες όπως κοινές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός παραγωγής, προμήθεια ή παροχή κοινών υπηρεσιών, δράσεις για τον έλεγχο της ποιότητας ή την αποθήκευση, δίκτυα διανομής, δίκτυα προμηθειών, διακίνηση, έκθεση και πώληση εμπορευμάτων ή παροχή υπηρεσιών, κοινό εμπορικό σήμα, σύστημα διαδικτυακού εμπορίου, κοινή πιστοποίηση και σήμα ποιότητας, αλλά και συνδυαστικές δράσεις στους επιλέξιμους τομείς και κλάδους της οικονομίας.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: http://www.mindev.gov.gr/?p=6303.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

 
Ανακοίνωση Υπουργείου
|More