Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Νέα-Εκδηλώσεις   Νέα Έρευνας και Καινοτομίας  English version   
 
Διαβούλευση για την πράξη "Επενδυτικές Συμμετοχές σε Καινοτόμες Επιχειρήσεις"

03/02/2012

Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί, από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ο Οδηγός Εφαρμογής της πράξης "Επενδυτικές Συμμετοχές σε Καινοτόμες Επιχειρήσεις", ενόψει της προκήρυξης της πράξης το επόμενο διάστημα. Καταληκτική ημερομηνία της διαβούλευσης είναι η Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2012.

Σκοπός της πράξης είναι η ενίσχυση καινοτόμων μικρομεσαίων, δυναμικών επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής τεχνολογίας, με κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) μέσω αύξησης του μετοχικού τους κεφαλαίου. Βασική επιδίωξη αποτελεί η παρακίνηση ιδιωτών επενδυτών να προμηθεύσουν επιχειρηματικά κεφάλαια σε εταιρείες που τα αναζητούν, για την χρηματοδότηση ανάπτυξης καινοτομικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις είναι επιστρεπτέα, γεγονός που θα επιτρέψει τη συνεχή ανατροφοδότηση των πόρων που κατευθύνονται στις δράσεις αυτές, με αποτέλεσμα σταδιακά να καταστούν βιώσιμα εργαλεία πολιτικής.

Για την υλοποίηση των στόχων της πράξης θα συσταθεί Ταμείο Επιχειρηματικών Κεφαλαίων με την επωνυμία "Επενδυτικές Συμμετοχές σε Καινοτόμες Επιχειρήσεις". Δικαίωμα υποβολής επενδυτικού σχεδίου έχουν εγχώριες καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης ανεξαρτήτως ηλικίας, οι οποίες έχουν ανάγκη από επιχειρηματικά κεφάλαια για την ανάπτυξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους. Η χρηματοδότηση με κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αφορά σε επενδύσεις σποράς (προλειτουργικά κεφάλαια) και σε κεφάλαια εκκίνησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 50 εκατ. ευρώ, ενώ η αντίστοιχη δημόσια δαπάνη είναι 35 εκατ. ευρώ. Η υλοποίηση της πράξης θα ανατεθεί σε εξειδικευμένο φορέα διαχείρισης επιχειρηματικών κεφαλαίων μετά από σχετική ανοικτή πρόσκληση. Αναλυτική περιγραφή της πράξης, των προϋποθέσεων συμμετοχής και των όρων υλοποίησης περιλαμβάνεται στο συνημμένο Οδηγό Εφαρμογής (τίτλος: "Επενδυτικές Συμμετοχές σε Καινοτόμες Επιχειρήσεις").

Παρακαλούμε για τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις σας ως προς το περιεχόμενο της πράξης, έτσι ώστε η επικείμενη προκήρυξη να καταστεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική και να ανταποκρίνεται καλύτερα στο σκοπό της. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, η ΓΓΕΤ θα προχωρήσει στην διαμόρφωση του τελικού σχεδίου του Οδηγού Εφαρμογής και στην προκήρυξη της δράσης.

Σχόλια σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Δ/νση Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων, Μεσογείων 14-18, 11527 Αθήνα, Υπόψη Δρ. Δ. Πουτούκη, τηλ.: 210 7458136, e-mail: dpoutoukis@gsrt.gr.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΓΓΕΤ

 
ΓΓΕΤ
|More