Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
English version   
 

Ταυτότητα

Ο δικτυακός τόπος "Έρευνα και Καινοτομία" του ΕΚΤ (www.ekt.gr/research) παρέχει συνεχή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με τις εξελίξεις στον χώρο της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Απευθύνεται στην ερευνητική, επιστημονική, εκπαιδευτική και επιχειρηματική κοινότητα της χώρας, αλλά και στο ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για τα παραπάνω θέματα.

Η ανάπτυξη του δικτυακού τόπου πραγματοποιήθηκε από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του έργου "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας" (ΕΠΣΕΤ) το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ενωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο (Μέτρο 3.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας", Γ' ΚΠΣ 2000-2006). Ο δικτυακός τόπος συνεχίζει να ενημερώνεται από το ΕΚΤ και μετά το τέλος του έργου

Η συλλογή περιεχομένου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ), η ολοκληρωμένη διαχείριση και η διάθεσή του σε κάθε ενδιαφερόμενο υποστηρίζουν και ενισχύουν σημαντικά το ρόλο της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.

Προς αυτή την κατεύθυνση ο δικτυακός τόπος, ο οποίος διατίθεται στα ελληνικά και αγγλικά, αποβλέπει σε:

  • Ολοκληρωμένη παρουσίαση της κατάστασης (σύστημα, πολιτικές, θεσμικό πλαίσιο, προγράμματα, κ.ά.) στην Ελλάδα και την Ευρώπη σε θέματα έρευνας και καινοτομίας
  • Διαρκής ενημέρωση της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας σχετικά με τις εξελίξεις σε Ελλάδα και Ευρώπη σε θέματα Ε&ΤΑ (νέα, εκδηλώσεις, συνεντεύξεις, δημοσιεύματα στα ΜΜΕ, επιλεγμένα θέματα, κ.ά.)
  • Πληροφόρηση για τα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα Ε&ΤΑ
  • Παρουσίαση των δράσεων και έργων έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, αλλά και από ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα
  • Πληροφόρηση για θέματα προώθησης καινοτομίας και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
  • Προώθηση της συνεργασίας και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των "παραγωγών" και των "χρηστών" της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης

Ο δικτυακός τόπος "Ερευνα και Καινοτομία" εντάσσεται στην πορεία υλοποίησης της διαδικτυακής πύλης του ΕΚΤ, όπου θα περιλαμβάνεται το σύνολο του δικτυακού περιεχομένου του ΕΚΤ, με εξατομικευμένες υπηρεσίες με βάση το προφίλ/ανάγκες των χρηστών.

|More