Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Νέα-Εκδηλώσεις   Νέα Έρευνας και Καινοτομίας  English version   
 
Δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου "Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία"

10/01/2012

Δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου "Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία" ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Στόχος είναι η σύνταξη ενός ευέλικτου, σύγχρονου, αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου για την Έρευνα και την Καινοτομία, με κεντρική πολιτική επιλογή τη δημιουργία ενός Ενιαίου Ερευνητικού Χώρου που βασίζεται στην αριστεία και είναι ανταγωνιστικός διεθνώς. Η διαβούλευση, που είναι ανοικτή μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου 2012, απευθύνεται στην ερευνητική, ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και στις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας.

Όπως επισημαίνει η υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Αννα Διαμαντοπούλου: "Σήμερα έχουμε ανάγκη όσο ποτέ, από μια ουσιαστική παρέμβαση στον χώρο της έρευνας και της καινοτομίας, που θα συμβάλει καθοριστικά στην αλλαγή και στον αναπροσανατολισμό της παραγωγικής βάσης και θα υποστηρίξει αποτελεσματικά τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή αλλά και Διεθνή Κοινωνία, αλλά και Οικονομία της Γνώσης. Η δημιουργία ενός ενιαίου χώρου της Έρευνας και της Καινοτομίας με τη συμμετοχή του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα είναι το μεγάλο στοίχημα για την ανάδειξη των σημαντικών δυνάμεων και των νέων ανθρώπων, που σήμερα ασφυκτιούν."

Το κείμενο της διαβούλευσης διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1345 και έχει προκύψει μετά από διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς, και λαμβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία, αλλά και αξιολογώντας διαχρονικά την ελληνική εμπειρία. Η διαδικασία διαμόρφωσης του νέου θεσμικού πλαισίου ξεκίνησε από το 2010 με σειρά συζητήσεων και συναντήσεων (ανοικτή διαβούλευση, ενημερωτικές ημερίδες), καθώς και μελέτη και επεξεργασία βέλτιστων πρακτικών ευρωπαϊκής και διεθνούς εμπειρίας. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας, κατέληξε στο προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου.

Με το Σχέδιο Νόμου δημιουργούνται οι θεσμοί και οι συνθήκες που θα οδηγήσουν σε στενή και συστηματική συνεργασία των ερευνητών που εργάζονται σε δημόσια ερευνητικά κέντρα, των καθηγητών και ερευνητών των ΑΕΙ, αλλά και του ερευνητικού δυναμικού του ιδιωτικού τομέα. Στόχος είναι η μεγιστοποίηση των συνεργιών μεταξύ των ερευνητικών ομάδων, η συγκέντρωση κρίσιμης μάζας ερευνητικών προσπαθειών σε συγκεκριμένους τομείς στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού, καθώς και η αντιμετώπιση του φαινομένου του κατακερματισμού και της πολυδιάσπασης των ερευνητικών υποδομών και δράσεων.

Στο πρώτο μέρος, οι διατάξεις του Σχεδίου Νόμου κινούνται σε 5 βασικούς Αξονες, οι οποίοι αποτελούν και τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη δημιουργία του Ενιαίου Χώρου Έρευνας. Αναλόγως, διαρθρώνονται και τα επιμέρους κεφάλαια: Α. Όργανα Σχεδιασμού και Εφαρμογής της νέας ερευνητικής πολιτικής, Β. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΠΕΚ), Γ. Λειτουργική Ενοποίηση του χώρου Έρευνας, Δ. Σύνδεση Έρευνας με την Παραγωγή, Ε. Αξιολόγηση Ερευνητικών Κέντρων.

Το δεύτερο μέρος του Σχεδίου Νόμου αφορά στα Ερευνητικά Κέντρα και ρυθμίζει κυρίως οργανωτικά και διοικητικά θέματα. Η διάρθρωσή του σε κεφάλαια είναι η εξής: ΣΤ. Οργάνωση, Διοίκηση και Εποπτεία των Ερευνητικών Κέντρων, Ζ. Οικονομικά των Ερευνητικών Κέντρων, Η. Προσωπικό.

Όπως επισημαίνεται στο σχετικό Εισηγητικό Σημείωμα, σε όλες τις περιπτώσεις αλλαγών σε ζητήματα που αφορούν το προσωπικό και τη λειτουργία των ερευνητικών κέντρων, προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις με στόχο την ομαλή μετάβαση στις νέες συνθήκες, οι οποίες θα τεθούν σε ξεχωριστή διαβούλευση.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

 
Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου "Ερευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία"
|More