Έρευνα στην ΕλλάδαΈρευνα στην ΕυρώπηΝέα-ΕκδηλώσειςΠηγές    RSS
Αρχική Σελίδα  Χάρτης 
 Νέα-Εκδηλώσεις   Νέα Έρευνας και Καινοτομίας  English version   
 
Νέα προκήρυξη ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, με προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ, για καινοτόμα ερευνητικά έργα

18/05/2012

Τη νέα προκήρυξη της Δράσης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ", με προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στις 29 Ιουνίου 2012, ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητών που εργάζονται στην Ελλάδα, επιδεικνύουν σημαντικά επιτεύγματα και μπορούν να συμβάλουν στην πρόοδο και τη διεύρυνση της επιστημονικής γνώσης.

Συγκεκριμένα η Δράση θα ενισχύσει άριστες επιστημονικές πρωτοβουλίες σε όλα τα ερευνητικά πεδία, έρευνες που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία μεμονωμένων επιστημόνων και προτάσεις με καινοτομικό χαρακτήρα. Έμφαση δίνεται στην υποστήριξη νέων ερευνητών, που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας τους, ώστε να εργαστούν με αυτονομία σε υψηλού επιπέδου έρευνα.

Μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης των προτάσεων είναι η επιστημονική αριστεία. Τα ερευνητικά έργα θα υλοποιηθούν σε έναν συγκεκριμένο οργανισμό (Πανεπιστήμιο, ερευνητικό φορέα, κ.ά.), υπό την καθοδήγηση του κύριου ερευνητή. Ο οργανισμός θα έχει την αρμοδιότητα της διαχείρισης της χρηματοδότησης και ο κύριος ερευνητής θα είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της έρευνας και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Η μέγιστη διάρκεια των ερευνητικών έργων είναι 26 μήνες και ο προϋπολογισμός ανά έργο δεν θα ξεπερνά τις 600.000 ευρώ. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν αμοιβές προσωπικού, μετακινήσεις, αποσβέσεις εξοπλισμού, δαπάνες δημοσιότητας, κ.ά. Ενδεικτικά παραδοτέα των έργων είναι δημοσιεύσεις σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ISO, νέες πειραματικές διατάξεις, πρότυπα προϊόντων, σχέδια για βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών, καινοτομικές υποδείξεις, εργαλεία ή πρωτόκολλα παρακολούθησης ή μέτρησης μεταβλητών σε ανθρωπογενή ή σε φυσικά συστήματα, πιλοτικές μονάδες.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από θεματικές ομάδες εμπειρογνωμόνων, με κριτήρια την αριστεία του κύριου ερευνητή και την επιστημονική ποιότητα και αρτιότητα της πρότασης.

Η Δράση σχεδιάστηκε από τη ΓΓΕΤ, κατόπιν εισήγησης του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" (ΕΠΕΔΒΜ, Στρατηγικός στόχος "Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας"). Μακροπρόθεσμα αναμένεται να συμβάλει στην αναβάθμιση του ερευνητικού συστήματος της χώρας, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην εδραίωση ενός αξιοκρατικού και σταθερού ερευνητικού περιβάλλοντος με περιοδικές προκηρύξεις και διαφανείς διαδικασίες αξιολόγησης.

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά, στην αγγλική γλώσσα. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη ΓΓΕΤ (Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων, Πολυτίμη Σακελλαρίου, Τηλ.: 210 7458125-7458125, Ε-mail: psak@gsrt.gr και Βασιλική Καραβαγγέλη, Τηλ.: 210 7458121 210-7458121, Ε-mail: vkar@gsrt.gr) και στους δικτυακούς τόπους της ΓΓΕΤ και της πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής: https://apps.gov.gr/minedu/aristeia/call2012/, http://www.gsrt.gr/

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η ΓΓΕΤ για την προηγούμενη Δράση "ΑΡΙΣΤΕΙΑ" (κατ. ημ/νία υποβολής 01/09/2011), από τις 1.497 προτάσεις που υποβλήθηκαν, οι 310 πέρασαν στη Β' Φάση της αξιολόγησης και τελικά εγκρίθηκαν 206 προτάσεις. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες (peer review) με προδιαγραφές παρόμοιες αυτών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC). Η απαιτούμενη δημόσια δαπάνη για τη χρηματόδοτηση των προτάσεων που εγκρίθηκαν ανέρχεται στο ποσό των 62.265.779,41 ευρώ.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΓΓΕΤ

 
"Aristeia II" submission Platform
ΓΓΕΤ - Προκήρυξη
|More